08.06.22

תקנון תחרות-"פעילות עד סוף העולם"- נרקיס

 1. כללי

חברת "מולטי ריטייל גרופ בע"מ" (להלן: "החברה") מתכבדת להזמין אתכם (להלן: "המשתתפים") להשתתף בתחרות נושאת שתתקיים בעמוד הפייסבוק של רשת ביתילי שכתובתו: https://bit.ly/3QX5VEz 
והכל בכפוף לתנאי התחרות כפי שיפורטו בהוראות תקנון זה ובכל פרסום אחר מטעם החברה כהגדרתה להלן בקשר עם התחרות (להלן: "הפעילות" או "התחרות").

 • השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכל הכתוב בתקנון ופוטרת את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם התחרויות.
 • למען הסר ספק, נציין כי לפייסבוק ואינסטגרם לא תהיה כל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לכל אדם כתוצאה מההשתתפות בתחרויות השונות. כלומר, התחרויות אינן קשורות אליהן בכל אופן או צורה.
 • החברה רשאית לפסול השתתפות בתחרויות ממשתתף שפעל או שקיים חשש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא כדין, תוך הפרת אחד או יותר מסעיפי התקנון ו/או חוקי מדינת ישראל, והכל כמפורט להלן.
 • החברה אינה אחראית לכל שימוש שייעשה בתמונות אשר הועלו לעמודי התחרות במסגרת התחרות.
 • החברה רשאית להפסיק את התחרות, כולה או חלקה, בכל רגע נתון ולאלתר ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט, ולשנות את תנאי התחרות בהודעה בעמוד הפייסבוק ו/או האינסטגרם שלה בכל עת. בהתאם לכך, המשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי הפעילות.
 1. הגדרות

"מארגנת התחרות" או "החברה"

-

מולטי ריטייל גרופ בע"מ מ.ח  515546224

"פלטפורמת הפעילות"

-

תחרות ברשתות החברתיות בהן מופעל עמוד של החברה (פייסבוק ואינסטגרם) [https://www.facebook.com/betilisrael]

 

"משתתף"

-

כל אדם מעל גיל 18 בלבד, המנהל חשבון פרטי בפייסבוק ו/או אינסטגרם הנמצא בשימושו האישי. כלומר, חשבון פרטי ולא חשבון של חברה ו/או קבוצת אנשים ואשר אינו משמש למטרה עסקית/שיווקית/פרסומית/כל מטרה אחרת, פרופילים שאינם מייצגים אדם ו/או כאלה. מיועדים לתחרות, ייפסלו על ידי החברה. אדם שבבעלותו מספר חשבונות פרטיים, רשאי להשתמש עבור התחרויות בחשבון פרטי אחד בלבד.

 1. תנאי התחרות
  • במהלך תקופת התחרות, המשתתפים יתבקשו להעלות פוסט אשר מסביר עם מי הם היו הולכים עד סוף העולם ומדוע ולתייג את החבר איתו הם ילכו עד סוף העולם.
  • הפעילות תעלה לאוויר ב 07.2022 בעמוד הפייסבוק של רשת ביתילי ותהיה באוויר עד ה- 6.7.2022
  • החברה תכריז על הזוכים בפעילות ביום ד' 6.7.2022

 2. הפרס זוג כרטיסים להופעה של הזמרת נרקיס שתתקיים בתאריך 10.07.22 בסניף ראשון לציון של רשת ביתילי בכתובת רחוב האצ"ל 2 בשעה 19:30.

 3. זכיה
  • בחירת הזוכים מבין המשתתפים תיעשה על ידי מארגנת התחרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תוצאות התחרות תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור.
  • מבין המשתתפים ייבחרו חמישה זוכים
  • ההודעה לזוכה תתבצע באמצעות הודעת פייסבוק, אשר יקבלו הזוכים עד למועד שפורסם בפוסט (להלן: "ההודעה הפרטית").
  • על הזוכה להגיע לקבל את הפרס במקום ובמועד שייקבעו על ידי החברה, וכפי שיימסר לזוכה ו/או הזוכים בהודעה הפרטית מטעם החברה. [הפרס יישלח לכתובת המייל של הזוכה)
  • האחריות המלאה והבלעדית לטקסטים שיפורסמו על ידי המשתתפים חלה על המשתתפים. מארגנת התחרות לא תהיה אחראית לתוכן הטקסטים שיתפרסמו. מסרים בלתי ראויים ייפסלו ויורדו על ידי מארגנת התחרות מפלטפורמות התחרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • המשתתף מסכים למסור למארגנת התחרות את פרטיו המלאים לרבות תמונות לשם פרסום זכייתו במסגרת תחרות זו וכן מצהיר, כי ידוע לו ומוסכם עליו, כי מארגנת התחרות תהיה רשאית לפרסם את שמו ותמונתו בעמוד הפייסבוק ו/או בכל מדיה פרסומית אחרת, במידה ויוכרז כזוכה בתחרות, ללא כל תמורה והוא מוותר על כל זכות ו/או טענה בנוגע לפרסום כאמור לרבות לעניין קבלת תמורה בגין פרסום כאמור ולרבות בגין פרסומים שאינם קשורים במישרין לתחרות אלא לקידום מכירותיה של מארגנת התחרות.
 4. הפרס
  • הזכייה בפרס היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
  • הזוכה ו/או הזוכים יהיו זכאים לזכות בפרס שייקבע על ידיה החברה בלבד, ולא ניתן יהיה לקבל במקומו זיכוי כספי מכל סוג שהוא ו/או להמירו במוצר אחר.
  • החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את הפרס ללא הודעה מראש בכל עת שהיא, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. הוראות נוספות בעניין התחרות
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.
  • כל משתתף מחויב לשמור על כללי התנהגות נאותים ולא לפעול בניגוד להוראות חוקי מדינת ישראל ו/או הוראות הדין.
  • עצם השתתפותו של משתתף בתחרות ו/או הפעילות, תיחשב כהסכמה מצדו לתנאי תקנון זה.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מגפה או מצב רפואי לאומי, הטלת סגר חלקי או כללי על המדינה, הטלת הגבלות מכל מין וסוג שהוא על פעילות החברה ו/או סניפיה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות, הטלוויזיוניות, הממוחשבות (לרבות באינטרנט) וברשות הדואר, ו/או כתוצאה מכל אירוע אחר שאיננו בשליטת החברה ו/או מי מטעמה, לא יחשבו כלל להפרה מצד החברה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
  • החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל עיכוב באספקת הפרסים כתוצאה ממידע שגוי שנמסר במעמד מילוי פרטי המשתתף ו/או כתוצאה מאחד מהאירועים המפורטים בסעיף ‎4 לעיל.
  • תוצאות התחרות תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
  • למען הסר ספק, יובהר כי מדובר בתחרות לצורך משחק ולא בהגרלה כהגדרתה בחוק העונשין, התשל"ז – 1977 וזאת לאור העובדה שהזכייה בתחרות אינה תלויה בגורל או במזל.
  • בתקנון זה השימוש בלשון זכר נעשה לצורך נוחות בלבד, והוראותיו מתייחסות גם לנקבה ולכל מגדר אחר במשתמע.