28.3.2022

תקנון קהילת השגרירים – קבוצת כרמל

 1. כללי
  • קבוצת כרמל (להלן: "הקבוצה") מתכבדת להזמין אתכם (להלן: "המשתתפים") להשתתף בקהילת השגרירים ולסייע בפרסום מעת לעת ברשתות החברתיות "פייסבוק" ו-"אינסטגרם" ו-"וואטסאפ" של מותגי הרשת: ביתילי, אורבן, איידי דיזיין וכרמל פלור, והכל בכפוף לתקנון זה וכפי שיפורט בהוראותיו ובכל פרסום אחר מטעם הקבוצה כהגדרתה להלן בקשר עם אותה קהילה (להלן: "הפעילות" או "קהילה").
  • השתתפות בקהילת השגירים מהווה הסכמה לכל הכתוב בתקנון זה ופוטרת את הקבוצה ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם הקהילות ו/או הפרסים.
  • למען הסר ספק, נציין כי לפייסבוק, אינסטגרם ו-וואטסאפ לא תהיה כל אחריות לכל נזק מסוג שהוא ו/או הפסד שייגרם לכל אדם כתוצאה מפעילות הקהילות השונות כהגדרתן בתקנון זה. יובהר – הקהילות אינן קשורות לרשתות חברתיות אלו בכל אופן או צורה.
  • הקבוצה רשאית לפסול השתתפות בקהילה ממשתתף שפעל או שקיים חשש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא כדין, תוך הפרת אחד או יותר מסעיפי התקנון ו/או חוקי מדינת ישראל, והכל כמפורט להלן.
  • הקבוצה אינה אחראית לכל שימוש שייעשה בתמונות ו/או במלל אשר יועלו במסגרת הפרסומים של המשתתפים במסגרת הקהילה.
  • הקבוצה רשאית להפסיק את השתתפות בקהילה, כולה או חלקה, בכל רגע נתון ולאלתר ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט, ולשנות את תנאי הפרסים הניתנים בהודעה בעמוד הפייסבוק ו/או האינסטגרם ו/או הוואטסאפ שלה בכל עת. בהתאם לכך, המשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי הפעילות.
 2. הגדרות

"עורך הקהילה" או "הקבוצה"

-

מולטי ריטייל גרופ בע"מ ח.פ 515546224

"פלטפורמת הפעילות"

-

התקשרויות קהילת השגרירים ברחבי הרשת ובפרט ברשתות החברתיות בהן מועבר התוכן של הקבוצה (פייסבוק, אינסטגרם וואטסאפ)

"משרדי הקבוצה"

-

חיים סוטין 4 פתח תקווה

"משתתף"

-

כל אדם מעל גיל 13 בלבד, המנהל חשבון פרטי בפייסבוק ו/או אינסטגרם הנמצא בשימושו האישי. כלומר, חשבון פרטי של אדם, ולא חשבון של חברה ו/או קבוצת אנשים ואשר אינו משמש למטרה עסקית/ שיווקית/ פרסומית/ כל מטרה אחרת. אדם שבבעלותו מספר חשבונות פרטיים, רשאי להצטרף לקהילה בחשבון פרטי אחד בלבד. משתתפים הפועלים מחשבון שאינו מייצג אותם כאדם פרטי ו/או משתתפים בתוכנית ביותר מחשבון אחד, ייפסלו על ידי הקבוצה.  במקרים בהם יתעורר חשד להשתתפות כפולה ו/או השתתפות למטרה אחרת, ו/או השתתפות לא מחשבון פרטי- הקבוצה רשאית לדרוש מהמשתתף לאמת את זהותו ולפסול השתתפותו במקרה הצורך ולפי שיקול דעתה המלא.

 1. כללי השתתפות בקהילה
  • להלן פרטים לפעילות קהילת השגרירים:
   • הפעילות תחל בתאריך 1.2.22 באמצעות שליחת שאלון הצטרפות ושיח בקבוצות וואטסאפ לשגרירים הפוטנציאלים שהביעו התעניינות בהצטרפות לקהילה.
   • במסגרת הפעילות הגולשים יצטרכו לתייג את הקבוצה ברשתות החברתיות השונות ולהגיב לגולשים על נושאי שיח יום יומי בקבוצות השונות, להגיב תגובות אותנטיות וחיוביות על המותג, בתום תקופת זמן מוגדרת הקבוצה תבחר האם וכיצד לתגמל את השגרירים המובילים, הכל לפי ראות עיניה.
   • הקבוצה רשאית לשנות בהתאם לראות עיניה את גובה ואופי הפרסים, וללא הודעה מראש.
  • הקבוצה תפרסם מעת לעת דיוור של מותגי קבוצת כרמל, פוסט ו/או שיחה ו/או ייזום פרסום ועוד (להלן: "פעילות הקהילה"), אשר עשויים להיות רלוונטים לשיח סביב מותגי הקבוצה. הקבוצה תעדכן את הקהילה בפרסומים המיועדים להתייחסות, בפרסים שיינתנו ועוד.
 2. אופן ההצטרפות לקהילה
 • כל משתתף ימלא מסמך פיזי ו/או אלקטרוני הצטרפות לקהילה. המסמך ימולא במלואו ויועבר/ יישלח לקבוצה ע"י המשתתף.
 • לאחר מכן השיח עם השגריר הפוטנציאלי יעבור לוואטסאפ ו/או לטלפון לפי שיקולי הקבוצה.
 • השגריר יצורף לקהילת השגרירים בוואטסאפ ויצטרך להיות פעיל בפרסומים ובשיח סביב מותגי הקבוצה, מנהל הקהילה יקבע מי פעיל בקהילה וזכאי לקבל פרס, ואת אופי הפרס, כאמור בסעיף 3.1.3 לעיל.
  • מעת לעת, תבחר הקבוצה על פי שיקול דעתה הבלעדי פרס שיועבר לשגריר. זאת בכפוף לכך שהקבוצה מצאה לפי ראות עיניה, שקיים שגריר שזכאי לפרס בעבור פעילותו.
  • ההודעה לשגריר תתבצע באמצעות הודעת וואטסאפ ו/או פייסבוק ו/או אינסטגרם פרטית לפי פרטים שהזין השגריר בטופס ההצטרפות, אשר יקבלו השגרירים עד למועד שתקבע הקבוצה (להלן: "ההודעה הפרטית").
  • ייתכן והשגריר/ים שיזכה/ו יתבקש/ו להגיע לקבל את הפרס במקום ובמועד שייקבעו על ידי הקבוצה, וכפי שיימסר לשגריר/ים בהודעה הפרטית מטעם הקבוצה.
  • שגריר שקיבל הודעה מנציג מטעם הקבוצה על זכייה בפרס ולא השיב לקבוצה באמצעות הודעה פרטית בוואטסאפ של מנהל הקהילה תוך 7 ימים מיום שנשלחה אליו ההודעה על הצטרפות לקהילה ו/או זכיה בפרס, ייחשב כמוותר על רצון להשתתף בקהילה ו/או זכייתו, יאבד את זכותו להשתתף בקהילה ולקבל פרס, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי הקבוצה בגין אובדן הפרס ואובדן זכות ההשתתפות בקהילה.
  • במידה והמשתתף יעביר מידע כוזב ו/או שיקרי ו/או חלקי, וכן בהפרה של האמור בתקנון זה, תישלל האפשרות לקבל פרס ו/או הזכות להשתתף בקהילת השגרירים.
 • הפרס
  • הפרס הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
  • השגריר ו/או השגרירים יהיו זכאים לפרס שייקבע על ידיה של הקבוצה בלבד, ולא ניתן יהיה לקבל במקומו זיכוי כספי מכל סוג שהוא ו/או להמירו במוצר אחר.
  • הקבוצה רשאית לשנות ו/או להחליף את הפרס ללא הודעה מראש בכל עת שהיא, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • כאמור לעיל בסעיף 4.6. ובהמשך לכך, מקום ומועד מתן הפרס נתון לשיקול דעתה המלא של החברה.
 1. הוראות נוספות בעניין קהילת השגרירים
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.
  • כל משתתף מחויב לשמור על כללי התנהגות נאותים ובהתאם לתקנוני הרשתות החברתיות בהן פעילותו תתבצע, ולא לפעול בניגוד להוראות חוקי מדינת ישראל ו/או הוראות הדין.
  • עצם השתתפותו של משתתף בקהילה ו/או הפעילות, תיחשב כהסכמה מצדו לפעול בהתאם להוראות תקנון זה.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מגפה או מצב רפואי לאומי, הטלת סגר חלקי או כללי על המדינה, הטלת הגבלות מכל מין וסוג שהוא על פעילות הקבוצה ו/או סניפיה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות, הטלוויזיוניות, הממוחשבות (לרבות באינטרנט) וברשות הדואר, ו/או כתוצאה מכל אירוע אחר שאיננו בשליטת הקבוצה ו/או מי מטעמה, לא יחשבו כלל להפרה מצד הקבוצה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
  • הקבוצה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל עיכוב באספקת הפרסים כתוצאה ממידע שגוי שנמסר במעמד מילוי פרטי המשתתף ו/או כתוצאה מאחד מהאירועים המפורטים בסעיף 4 לעיל.
  • תוצאות הפרס תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
  • למען הסר ספק, יובהר כי מדובר בקהילה לצורך פרסום ו/או הפצה ו/או הגברת השיח החיובי על הקבוצה ועוד.
  • בתקנון זה השימוש בלשון זכר נעשה לצורך נוחות בלבד, והוראותיו מתייחסות באופן זהה לכל מגדר אחר.

בהצלחה לכל המשתתפים!