30/01/22

תקנון מבצע חודש האהבה -רשת ביתילי-הטבה לחודש פברואר 2022

 1. מבצע חודש האהבה כולל מבצע של 1+1 על כל מחלקת ההום סטיילינג והתאורה הזול מביניהם ללא ריהוט משלים.
 2. המבצע כולל כפל מבצעים
 3. המבצע תקף בתאריכים 1.2-28.2 באתר ובסניפים
 4. ההטבה לא כוללת את סניפי העודפים של הרשת
 5. לקוחות המבקשים לשלם בפריסת תשלומים, בהתאם למסלולי חברת האשראי הנושאות ריבית והתקפות בסניף, כמו לדוגמא קרדיט.
 6. תנאי תשלום- תשלום מקדמה בסך 50% ממחיר הזמנה והיתרה בפריסת תשלומים- מקסימום 12- ללא ריבית.
 7. רשת ביתילי לא תהיה אחראית לכל סטייה או חריגה בתום לב מאמור בתקנון. על החברה ועובדיה ו\או שליחיה לא תוטל אחריות ו\או בגין כל מעשה ו\או מחדל בקשורים למבצע זה
 8. המועד הקבוע לגבי זכאות למימוש ההטבות הינו מועד ביצוע רכישת המוצרים או מועד הזמנת המוצרים, דהיינו חודש פברואר 2022 בימים הנבחרים בלבד.
 9. לא ניתן לממש את ההטבה לגבי הזמנות או רכישות שבוצעו לפני תקופת המבצע ואפילו התמורה בגין הזמנות אלה בוצעה כולה או בחלקה בתקופת המבצע ו\או לפניה.
 10. ההובלה אינה כוללת מנוף. במידה ויהיה צורך בהובלה עם מנוף, ישלם הלקוח על תוספת המנוף ישירות למוביל.
 11. במידה והלקוח יבטל את הזמנתו לאחר האספקה במסגרת חוק הגנת הצרכן, עלות המשלוח בגין החזרת המוצרים, תשולם במלואה ע"י הלקוח.
 12. במקרה בו יקבל משתתף הודעות ו\או תכתובות וסותרות ו\או לא תואמות ו\או לא מדויקות בקשר למבצעים, קיימת לעורכי המבצע זכות לבחור ולהחליט איזה מההודעות ו\או התכתובות היא הגוברת והנכונה ו\או להחליט כל החלטה אחרת, והחלטת עורכי המבצע תהא סופית ומכרעת.
 13. לעורכי המבצע הזכות הבלעדית לשנות בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כל קביעה שהיא שנקבעה על ידי עורכי המבצע בכל נושא הקשור למבצע זה.
 14. עורכי המבצע לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לכל מאן דהוא בין במישרין ובין בעקיפין עקב ו\או כתוצאה מהשתתפות במבצע וכן לא יהיו אחראים לכל סטייה או חריגה בתום לב מהאמור בתקנון זה.
 15. כל הסייגים בפרסומים יחשבו כחלק בלתי נפרד מתקנון זה. במקרה של סתירה תגברנה הוראות תקנון זה. קביעת עורכי המבצע לכל עניין הקשור למבצע זה תהא סופית ומכרעת.
 16. החברה תהיה רשאית להוסיף ו\או לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה וכן לשנות את משך תקופת המבצע.
 17. הזכאות להשתתפות במצבע כפופה לתקנון זה.
 18. ט.ל.ח.על פריטים המשתתפים במבצע. מלאי מוגבל

 

אנו מאחלים לכם קניה נעימה.